Wielonarodowe grupy kapitałowe.

 

Aktualnie działa w naszym kraju spora ilość podmiotów należących do wielonarodowych grup kapitałowych. Powszechną praktyką w tych przedsiębiorstwach jest tworzenie wyspecjalizowanych centrów świadczących szeroko rozumiane usługi zarządzania na rzecz poszczególnych spółek z korporacji. Usługi te najczęściej dotyczą udzielania wsparcia w zakresie zarządzania w takich obszarach jak płynność finansowa, księgowość, kadry, marketing, logistyka, systemy informatyczne np. SAP, a także w zakresie pomocy prawnej, czy też prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wyspecjalizowane w poszczególnych obszarach spółki korporacyjne działają jako odrębne podmioty w różnych krajach na świecie. Koszty związane z funkcjonowaniem takich centrów usług są rozdzielane według ustalonego klucza na poszczególne spółki operacyjne na podstawie tzw. umów o podziale kosztów. Rozporządzenie z roku 2009 reguluje sprawy związane z umowami o podziale kosztów w piśmie dokumentacja cen transferowych w ograniczonym zakresie, tj. odnośnie kosztów reklamy, prowadzenia badań oraz kosztów wspólnie ponoszonych przez podmioty powiązane na wytworzenie dóbr niematerialnych. Jednakże nie oznacza to, że podatnicy nie mogą stosować umów tego typu także dla innych świadczeń. Takie zdanie wyraził Sąd który przywołał w uzasadnieniu Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych. Pomimo że Wytyczne nie mają mocy powszechnie obowiązujących, to jednak, w opinii Sądu, generalne ustalenia, jakie zawierają, powinny być respektowane przez państwa należące do OECD, w tym także Polskę.